4.1 NPO in 2021

Coronaparagraaf

Zoals eerder in hoofdstuk 1 en 2 van dit jaarverslag beschreven, heeft de coronapandemie een grote impact gehad op het onderwijs en het onderzoek binnen Tilburg University. Het onderwijs kreeg te maken met sterk wisselende omstandigheden waar keer op keer door studenten en docenten op moest worden ingespeeld. En onderzoek liep vertraging op doordat het niet of slechts beperkt uitgevoerd kon worden of doordat wetenschappers noodgedwongen prioriteit moesten geven aan de uitvoering van het onderwijs. In de NPO-bestedingsplannen voor onderwijs en onderzoek is een analyse opgenomen van de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen die de overheid als gevolg hiervan heeft genomen. Voor de specifieke consequenties voor onze universiteit verwijzen we naar de eerdere hoofdstukken van dit jaarverslag.

Verantwoording en monitoring 

In januari 2022 heeft het ministerie van OCW, met behulp van feedback van de universiteiten, hbo's en mbo's, een handreiking geschreven voor de coronaparagraaf. Deze coronaparagraaf is onderdeel van het jaarverslag ter verantwoording van de ontvangen NPO-gelden voor onderwijs en onderzoek. Om deze paragraaf te kunnen opstellen, heeft Tilburg University ervoor gekozen voor het bestedingsplan onderwijs een soortgelijke werkwijze te volgen als voor de kwaliteitsafspraken. De voortgang wordt bewaakt doordat deze expliciet op de agenda staat bij de bilaterale overleggen tussen CvB en de faculteiten in het voor- en najaar en in de managementrapportage van de betreffende divisies aan de orde komt. Hiertoe wordt gewerkt met een dashboard. Dit dashboard is op actieniveau vormgegeven waardoor het een goed beeld geeft van de bestedingen per actie en gesteld doel. Op deze manier kunnen tijdens de overleggen afspraken worden gemaakt over bijsturing. Voor het bestedingsplan onderzoek is afgesproken dat monitoring en evaluatie plaatsvindt door het CvB in samenspraak met de faculteitsbesturen. Hiertoe wordt bijgehouden hoeveel onderzoekers vertraging op hebben gelopen en worden de geboden oplossingen – al dan niet met inzet van NPO-middelen – geregistreerd.

Betrokkenheid medezeggenschap 

Om tegemoet te komen aan de belangrijke rol van de medezeggenschap in dit dossier en de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de ontwikkeling van het bestedingsplan onderwijs, wordt de Universiteitsraad geïnformeerd over de voortgang van beide bestedingsplannen. Daarbij kan tevens – indien zich dit voordoet – enige bijsturing besproken worden met de Universiteitsraad.